Algemene voorwaarden

Onderstaande geldt voor alle trainingen, cursussen, workshops en (online) consulten welke rechtstreeks besteld zijn bij Plan4 Academie.

Plan4 Academie is een initiatief van Annette Baars en Annemarieke Bouma.

 

Algemene voorwaarden

 1. Plan4 Academie heeft het recht de afspraak/ training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. Plan4 Academie zal zich inspannen om met alle betrokken partijen een alternatief te zoeken. In geval van annulering door Plan4 Academie heeft de cursist recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De cursist heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 2. De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de training verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij Plan4 Academie. Deelnemers krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Plan4 Academie.
 3. De inhoud van het trainingsmateriaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. Plan4 Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.
 4. Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor Plan4 Academie, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, privé gegevens, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

 

Voorwaarden voor deelnemer:

 1. Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de training verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste trainingsdag op de rekening van Plan4 Academie.
 2. Vanaf het moment van aanmelden of bestellen geldt een bedenktermijn van 5 werkdagen.
 3. Bij annulering binnen 4 weken voor de start van de training is de deelnemer altijd 50% van het totaal bedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering van de training binnen 4 weken, na het bestellen van een training inclusief product, is de deelnemer de kosten van het product en 50% van de kosten van de geplande training verschuldigd.
 5. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de training (inclusief product) is het volledige bedrag van de training (inclusief product) verschuldigd.
 6. In geval van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van Plan4 Academie) zal Plan4 Academie zich inspannen om de deelnemer de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Hiervoor is dan een bedrag van €25.- administratiekosten verschuldigd. Plan4 Academie is niet verplicht trainingsgelden te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 7. Een deelnemer kan uitsluitend een vervangende deelnemer aan de training laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan Plan4 Academie via info@plan4.nl is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door Plan4 Academie aan de deelnemer is bevestigd.

Per 1 maart 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuw adres:

Groene Dijk 2
3401 NJ IJsselstein