Privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk Plan4 (Annemarieke Bouma en Annette Baars) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Plan4 beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Plan4 is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten van persoonsgegevens die gelden op grond van de AVG en de Wbp.

 

Persoonsgegevens

Plan4 verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Plan4 verwerkt de persoonsgegevens zodat we je goed kunnen behandelen en de behandeling financieel kunnen afhandelen.

Plan4 legt de volgende gegevens vast:

  • Voornaam, initialen, achternaam
  • BurgerServiceNummer (BSN) en legitimatie gegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres
  • Zorgverzekering (polisnummer en aanvullende verzekering)
  • Huisarts /specialist en andere betrokken zorgverleners
  • Gegevens van belang voor de behandeling van ergotherapie zoals vastgelegd in de Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie (2016)

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Plan4 moet het gebruik van de persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Plan4 verzamelt jouw gegevens ten behoeve van:

  • Ergotherapeutische behandeling met een behandelplan op maat
  • Onderwijs, voorlichting en het ontwikkelen van therapiemateriaal

Volgens de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) bewaart Plan4 het digitaal dossier 15 jaar.

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt, bewaart zolang als naar de aard van de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Een mail die persoonsgegevens bevat wordt opgenomen in het digitale dossier van de desbetreffende persoon als er een behandelovereenkomst is, vervolgens wordt de mail uit het mailprogramma verwijderd. Indien er geen behandelovereenkomst is aangegaan of wordt aangegaan, wordt de mail na volledige afhandeling verwijderd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Plan4 om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Plan4 ervoor dat (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.
Digitale uitwisseling van persoons- en medische gegevens binnen onze praktijk en met andere zorgverleners vindt plaats in de beveiligde omgeving van Zorgmail (inclusief SecureMail) en de app Siilo. Wanneer beveiligde digitale uitwisseling niet mogelijk is, versturen wij de informatie per post.
Jouw gegevens zijn opgeslagen in een digitaal dossier van praktijksoftware ProSoftware, genaamd Zorgadmin. Met deze softwareleverancier is een verwerkingsovereenkomst gesloten die aan de wettelijke eisen van de AVG voldoet. Plan4 maakt gebruik van 2 factor authenticatie als toegang tot het digitale dossier en zorgmail.

 

Google Analytics

Wij maken geen gebruik van Google Analytics.

 

Privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je eigen persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG), dit is het recht om de persoonsgegevens, die Plan4 van jou verwerkt, in te zien.

Daarnaast heb je het recht op correctie van jouw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering (artikel 17 van de AVG). Dit is het recht om jouw persoonsgegevens, die Plan4 verwerkt, te wijzigen of te verwijderen.

Tevens heb je recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Plan4, dit is het recht om minder gegevens vast te laten leggen.

Tot slot heb je recht op dataportabiliteit; op jouw verzoek zal Plan4 jouw persoonsgegevens overdragen aan een door jou gekozen andere organisatie of zorgverlener (artikel 20 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens door Plan4 verwerkt zijn, kun je een inzageverzoek per e-mail of per post doen. Plan4 behandelt dit verzoek binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt een schriftelijke verzoek sturen aan: info@plan4.nl of Poortdijk 34B, 3402 BS in IJsselstein.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Plan4, maak je klacht in eerste instantie kenbaar aan ons, zodat wij samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken. Als je het moeilijk vindt om ons rechtstreeks te benaderen of we komen er samen niet uit, kunt je jouw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Per 1 maart 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuw adres:

Groene Dijk 2
3401 NJ IJsselstein